نرم افزار تخمین رتبه آزمون سراسری گاجنرم افزار تخمین رتبه ی گاج درصدهای مطلوب را در راستای کسب رتبه دلخواهتان در اختیار شما قرار می دهد. اولین رکن یک برنامه ریزی اصولی هدفگذاری منطقی است. شما با انتخاب درصدهای خود در هر درس می توانید کمیت و کیفیت ساعات مطالعاتی خود را تنظیم کنید.

لطفا گروه آموزشی و منطقه سهمیه خود را انتخاب نمایید

ریاضی تجربی انسانی
منطقه ۱ منطقه ۲ منطقه ۳

لطفا درصد کسب شده در دروس زیر را وارد کنید